Zrušenie povinného ručenia

Zrušenie povinného ručenia

Povinné ručenie predstavuje právny vzťah, ktorý je na dobu neurčitú a jeho zrušenie je možné len v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o jasné právne situácie, ktoré musí klient aj poisťovňa akceptovať. Zrušenie potom vo svojej podstate má podobu zániku poistenia či už z právneho dôvodu alebo z dôvodu rozhodnutia jednej strany a výpovede z povinného ručenia.

Zmena vlastníka vozidla

Najčastejšou formou pri zrušení povinného ručenia je rozhodne zmena vlastníka vozidla . Ide o zrušenie a ukončenie povinného ručenia ku dňu, kedy poisťovateľ nahlási zmenu vo vlastníctve. Nie teda ku dňu skutočného predaja, ale až ku dňu, kedy dôjde k nahlásenia tejto skutočnosti. Dôležité je túto skutočnosť neodložiť a naozaj uskutočniť, pretože sa tým obe strany vyhnú prípadným blížiacom problémom.

Neplatenie poistného

Ďalším dôvodom pre zrušenie povinného ručenia je neplatenie poistného majiteľom vozidla . Poisťovňa tak môže povinné ručenie ukončiť. Toto ukončenie je ku dňu, ktorý nasleduje po márnom uplynutí lehoty na platenie poistného. Ide o obdobie, ktoré musí byť dlhšie ako jeden mesiac.

Neexistencia vozidla

K ďalšiemu právnemu úkonu z hľadiska ukončenia povinného ručenia dochádza v prípade, ak vozidlo prestáva fyzicky existovať . Ide teda o vyradenie vozidla z registra vozidiel , jeho umiestnenie na vrakovisko či iný spôsob zničenia a fyzického zlikvidovaní. Dôležité je túto skutočnosť oznámiť na poisťovni a priniesť všetky potrebné doklady o zlikvidovanie vozidla.

Vyradenie z evidencie

Zánik povinného ručenia nastáva aj v prípade vyradenia vozidla z registra respektíve evidencie vozidiel . Ide o databáze, ktorú spravujú miestne obecné úrady, a doklad o výmaze vozidla z registra stačí na preukázanie neexistencie jeho možnosti prevádzkovanie a tým je možné zrušiť povinné ručenie takéhoto vozidla. S takýmto vozidlom potom nie je možné jazdiť po pozemných komunikáciách .

Odcudzenie vozidla

Zánik povinného ručenia nastáva iv prípade odcudzeniu vozidla . Ide o situáciu, keď vozidlo niekto ukradne a tým pádom nemusí jeho okradený majiteľ platiť povinné ručenie. Dňom, ktorý určuje zánik poistenia v dôsledku krádeže je potom deň, kedy polícia prijala oznámenie o odcudzení vozidla.

Dohoda a výpoveď

Ďalšími možnosťami ako ukončiť zmluvný vzťah s poisťovňou je tiež dohoda o ukončení a podal výpoveď jednou zo zmluvných strán . Tu je tiež nutné dodržať taxatívne vymedzené podmienky a podať vždy výpoveď písomne priamo do sídla spoločnosti.

Porovnanie povinného ručenia

Podobné články

Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijné poistenie má rovnaké náležitosti ako povinné ručenie . Najviac využívanou formou je ukončenie havarijného pois...

Nároky na plnenie povinného ručenia

Povinné ručenie rámcovo kryje škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobí pri dopravnej nehode ďalšiemu účastníkovi nehody alebo tretej osobe. Vo svojej podstate i...

Prevod vozidla na iného majiteľa

Prevod vozidla predstavuje rutinnú záležitosť, kedy prechádza predmet vlastníctva (automobil, motocykel) do práv inej osoby ...

Povinné ručenie výpoveď zmluvy

Povinné ručenie funguje na princípe neustáleho obnovovania. Ide o dohodnutej poistnej na dobu neurčitú a každý rok je vo výročný deň obno...

 

Novinky