Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijné poistenie rovnaké náležitosti ako povinné ručenie . Najviac využívanou formou je ukončenie havarijného poistenia k výročnému dňu uzavretia . Takto ukončenie poistenia je bez poplatkov a ďalších sankcií. Dôležité je však dodržať lehotu 6 týždňov pred výročným dátumom , inak sa má za to, že havarijné poistenie ďalej pokračuje. Ak je však na poisťovňu 6 týždňov pred výročným dátumom uzavretia doručená písomná výpoveď, poisťovňa zmluvu bez zbytočných odkladov k tomuto dátumu zruší.

Ďalšie možnosti zrušenia havarijného poistenia

Havarijné poistenie je možné samozrejme zrušiť aj pomocou ďalších možností. Ide napríklad o dohodu, kde sa majiteľ vozidla dohodne s poisťovňou na ukončení spolupráce . Táto varianta je však v praxi nie príliš realizovateľná, pretože poisťovňa zvyčajne na takúto ponuku nepristúpi. Ďalšou možnosťou je odstúpenie od zmluvy do 2 mesiacov od jej uzatvorenia a to bez udania dôvodu . Tu má každý zákonný nárok takto zmluvu bezodkladne ukončiť. K ďalším alternatívam je potom možné priradiť aj zrušenie na základe prevodu vozidla na inú osobu . V tú chvíľu je možné havarijné poistenie zrušiť ku dňu prevodu vozidla. A posledná využívanú možností pre zrušenie havarijného poistenia je zánik vozidla . Respektíve je prevedenie do depozitu alebo odhlásenie z registra vozidiel . Tým opäť havarijné poistenie zaniká.

Náležitosti zrušenie havarijného poistenia

Pri zrušení havarijného poistenia je samozrejme nutné podať písomnú výpoveď priamo na pobočke poisťovne, ktorá auto poistila. Ďalej je nutné priniesť doklady o tom, prečo má byť poistenie zrušené (prevod automobilu na inú osobu, zánik vozidla, prevedenie do depozitu) a poisťovňa by mala poistenie bez zbytočného odkladu zrušiť. Tým by sa mala celá transakcia ukončená a poistenie už ďalej samozrejme nie je nutné platiť.

Porovnanie povinného ručenia

Podobné články

Nároky na plnenie povinného ručenia

Povinné ručenie rámcovo kryje škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobí pri dopravnej nehode ďalšiemu účastníkovi nehody alebo tretej osobe. Vo svojej podstate i...

Zrušenie povinného ručenia

Povinné ručenie predstavuje právny vzťah, ktorý je na dobu neurčitú a jeho zrušenie je možné len v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o jasné právne situá...

Prevod vozidla na iného majiteľa

Prevod vozidla predstavuje rutinnú záležitosť, kedy prechádza predmet vlastníctva (automobil, motocykel) do práv inej osoby ...

Povinné ručenie výpoveď zmluvy

Povinné ručenie funguje na princípe neustáleho obnovovania. Ide o dohodnutej poistnej na dobu neurčitú a každý rok je vo výročný deň obno...

 

Novinky