Prevod vozidla na iného majiteľa

Prevod vozidla na iného majiteľa

Prevod vozidla predstavuje rutinnú záležitosť, kedy prechádza predmet vlastníctva (automobil, motocykel) do práv inej osoby . Ide o prechod vlastníckych práv v dôsledku kúpnej zmluvy. Prevodom vozidla samozrejme vzniká novému majiteľovi vozidla povinnosť poistiť ho pomocou povinného ručenia . Vždy má túto povinnosť vlastník vozidla.

Prevod v rámci jedného miesta

Ak dochádza k prevodu vozidla na iného majiteľa v rámci jedného miesta, je možné odhlásenie aj prihlásenie vozidla vykonať naraz. Dôležité je mať so sebou potrebné doklady, ako sú:

  • veľký technický preukaz
  • malý technický preukaz
  • zelená karta (potvrdenie po istenie)
  • lízingová zmluva (plus plná moc od leasingovej zmluvy k prevodu vozidla) - ak je vozidlo predmetom lízingu
  • evidenčné kontrola na meno kupujúceho
  • plná moc podpísaná majiteľom vozidla
  • občiansky preukaz (ak ide o firmu tak originál výpisu obchodného registra a občiansky preukaz konateľa)

Celý prevod vozidla je potom otázkou niekoľkých minút . Ide len o nahlásenie skutočnosti o prevode práv k disponovaním s daným vozidlom a evidenciu týchto údajov do súhrnnej databázy. Všetko veľmi ľahko a rýchlo.

Dojednanie poistenia dopredu

Pri prevode je tak vhodné mať zabezpečené povinné ručenie u poisťovne. Ide o uzatvorení povinného ručenia v predstihu, pretože akonáhle je človek vlastníkom, je zodpovedný za jeho prevádzkovanie. Zánik poistenia nastáva v deň, keď predchádzajúci majiteľ oznámi na svojej poisťovni prevod automobilu, takže je možné sa dohovoriť na termíne, ktorý bude obom stranám vyhovovať ak tomuto dátumu prerokovali nové povinné ručenie.

Porovnanie povinného ručenia

Podobné články

Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijné poistenie má rovnaké náležitosti ako povinné ručenie . Najviac využívanou formou je ukončenie havarijného pois...

Nároky na plnenie povinného ručenia

Povinné ručenie rámcovo kryje škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobí pri dopravnej nehode ďalšiemu účastníkovi nehody alebo tretej osobe. Vo svojej podstate i...

Zrušenie povinného ručenia

Povinné ručenie predstavuje právny vzťah, ktorý je na dobu neurčitú a jeho zrušenie je možné len v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o jasné právne situá...

Povinné ručenie výpoveď zmluvy

Povinné ručenie funguje na princípe neustáleho obnovovania. Ide o dohodnutej poistnej na dobu neurčitú a každý rok je vo výročný deň obno...

 

Novinky