Povinné ručenie výpoveď zmluvy

Povinné ručenie výpoveď zmluvy

Povinné ručenie funguje na princípe neustáleho obnovovania. Ide o dohodnutej poistnej na dobu neurčitú a každý rok je vo výročný deň obnovuje. Keďže ide o zmluvu, teda dobrovoľnú vôľu oboch zmluvných strán, je potrebné, aby obe strany s ukončením zmluvného vzťahu súhlasili. Alebo aspoň, aby jedna strana dodržala podmienky, za ktorých je možné od zmluvy odstúpiť. A to práve predstavuje výpoveď zmluvy povinného ručenia. Je nutné logicky dodržať zákonné náležitosti a pravidlá poisťovne, aby bola transakcia právne a legálne autentické.

Druhy výpovede povinného ručenia

Povinné ručenie a jeho výpoveď môžu mať celý rad podôb. Najčastejšie a najmenej bolestnou pre poisteného je predovšetkým výpoveď ku koncu obdobia . Ide o písomnú výpoveď povinného ručenia , ktoré musí byť doručená najneskôr 6 týždňov pred výročnom dátumom rokovanie povinného ručenia . Túto výpoveď je nutné doručiť do sídla poisťovne v písomnej podobe . Poisťovňa potom povinné ručenie ukončí vo výročný deň uzatvorenia poistenia. Ak chce klient ďalej prevádzkovať vozidlo na pozemných komunikáciách, musí od tohto dátumu dojednať povinné ručenie u inej poisťovne.

Ďalšou možnosťou výpovede povinného ručenia je odstúpenia na základe zmeny výšky poistného . V tú chvíľu má poistenie možnosť písomne poslať výpoveď z povinného ručenia, ktorú musí doručiť do sídla poisťovne a uviesť, že ide o výpoveď na základe zmien výšky poistného. Na túto výpoveď má právo klient do jedného mesiaca od oznámenia zmeny výšky poistného poisťovňou.

K možnostiam výpovedi povinného ručenia patrí aj odstúpenie a výpoveď do 2 mesiacov od uzavretia zmluvy . Ide o štandardnú zákonnú normu, ktorú môže každý klient využiť a do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy o povinnom ručení od tejto zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť.

Porovnanie povinného ručenia

Podobné články

Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijné poistenie má rovnaké náležitosti ako povinné ručenie . Najviac využívanou formou je ukončenie havarijného pois...

Nároky na plnenie povinného ručenia

Povinné ručenie rámcovo kryje škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobí pri dopravnej nehode ďalšiemu účastníkovi nehody alebo tretej osobe. Vo svojej podstate i...

Zrušenie povinného ručenia

Povinné ručenie predstavuje právny vzťah, ktorý je na dobu neurčitú a jeho zrušenie je možné len v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o jasné právne situá...

Prevod vozidla na iného majiteľa

Prevod vozidla predstavuje rutinnú záležitosť, kedy prechádza predmet vlastníctva (automobil, motocykel) do práv inej osoby ...

 

Novinky