Zánik, zrušenie poistenia

Zánik, zrušenie poistenia

Zánik predstavuje ukončenie poistnej zmluvy. Ide o ukončenie dohodou, výpoveďou alebo z právnych skutočností. Od tejto doby nie je predmet poistenia ďalej poistený a poistník nemá povinnosť platiť poistné.

Další pojmy

Asistenčná služba - Bezeškodní priebeh - Bonus-Malus - Krátkodobé poistenie - Likvidátor - Pripoistenie - Spoluúčasť - Poistnú udalosť - Zelená karta - Garančný fond - Indexové doložka - Limity povinného ručenia - Počiatok poistenia - Akceptácia - Bonus za bezeškodní priebeh - Doložka - Euroformulář záznamu o dopravnej nehode - Hraničné poistenie - Likvidácia poistnej udalosti - Nadpojištění, přepojištění - Následné poistné - Oprávnená alebo Oprávnená osoba - Poistná suma - Poistná udalosť - Poistné obdobie - Poistník - Poistený - Register vozidiel - Ročné poistné - Štátny dozor -

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky