Štátny dozor

Štátny dozor

Štátny dozor predstavuje kontrolu zo strany Českej národnej banky nad fungovanie jednotlivých poisťovní. Ide o to, či sú schopné splniť svoje prípadné záväzky a či hospodária tak, ako uvádza.

Další pojmy

Asistenčná služba - Bezeškodní priebeh - Bonus-Malus - Krátkodobé poistenie - Likvidátor - Pripoistenie - Spoluúčasť - Poistnú udalosť - Zelená karta - Garančný fond - Indexové doložka - Limity povinného ručenia - Počiatok poistenia - Akceptácia - Bonus za bezeškodní priebeh - Doložka - Euroformulář záznamu o dopravnej nehode - Hraničné poistenie - Likvidácia poistnej udalosti - Nadpojištění, přepojištění - Následné poistné - Oprávnená alebo Oprávnená osoba - Poistná suma - Poistná udalosť - Poistné obdobie - Poistník - Poistený - Register vozidiel - Ročné poistné - Zánik, zrušenie poistenia -

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky