Nadpojištění, přepojištění

Nadpojištění, přepojištění

Jedná sa o stav, kedy dohodnutá suma, ktorá je uvedená v zmluve, je vyššia ako skutočná aktuálna hodnota poisteného vozidla. Často sa tak stáva u havarijného poistenia, keďže vozidlo stráca rýchlejšie hodnotu a nedochádza k adekvátnemu zníženiu poistného.

Další pojmy

Asistenčná služba - Bezeškodní priebeh - Bonus-Malus - Krátkodobé poistenie - Likvidátor - Pripoistenie - Spoluúčasť - Poistnú udalosť - Zelená karta - Garančný fond - Indexové doložka - Limity povinného ručenia - Počiatok poistenia - Akceptácia - Bonus za bezeškodní priebeh - Doložka - Euroformulář záznamu o dopravnej nehode - Hraničné poistenie - Likvidácia poistnej udalosti - Následné poistné - Oprávnená alebo Oprávnená osoba - Poistná suma - Poistná udalosť - Poistné obdobie - Poistník - Poistený - Register vozidiel - Ročné poistné - Štátny dozor - Zánik, zrušenie poistenia -

Porovnanie povinného ručenia
 

Novinky