Nároky na plnenie povinného ručenia

Nároky na plnenie povinného ručenia

Povinné ručenie rámcovo kryje škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobí pri dopravnej nehode ďalšiemu účastníkovi nehody alebo tretej osobe. Vo svojej podstate ide tak o uhradení škody, ktorú spôsobil prevádzkovateľ nejakého auta najčastejšie na automobile inom. Vo svojej podstate potom ide o plnenie za nasledujúcich predpokladov:

  • škoda nevznikne v dôsledku vášho zavinenia
  • škoda nastavený v čase trvania povinného ručenia
  • škoda nastane na území štátov, ktoré sú vymenované v poistných podmienkach povinného ručenia
Ide teda škodu len na majetku inej osoby . Škodu, ktorú si prevádzkovateľ vozidla spôsobí na vlastnom automobile, mu poisťovňa neuhradí . K tomu slúži havarijné poistenie .

Poisťovňa nevypláca škodu

Poisťovne majú navyše zoznam faktických udalostí a predpokladov, pri ktorých neplní z povinného ručenia žiadne platby. Ide o nasledujúce situácie:

  • škoda, ktorú si vodič spôsobil sám
  • škoda, ktorú utrpel manžel osoby, ktorý s ňou žil v spoločnej domácnosti
  • škoda na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
  • škoda na veciach, ktoré boli týmto vozidlom prepravujú
  • škoda vzniknutá medzi vozidlami jazdnej súpravy
  • škoda vzniknutá manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla
  • škoda vozidla, ktorá bola spôsobená účasťou na preteku alebo súťaži

Plnenie teda vo svojej podstate ide iba za poškodeným pri dopravnej nehode, ktorý má platné povinné ručenie. Výplata však samozrejme prebieha z účtu povinného ručenia vinníka. Vinník, ktorý spôsobil nehodu, potom nemá právo na úhradu škody na vlastnom automobile , pretože k takýmto situáciám slúžia výhradne havarijné poistenie a doplnkové poistenie s ním súvisiace.

Porovnanie povinného ručenia

Podobné články

Zrušenie havarijného poistenia

Zrušenie havarijné poistenie má rovnaké náležitosti ako povinné ručenie . Najviac využívanou formou je ukončenie havarijného pois...

Zrušenie povinného ručenia

Povinné ručenie predstavuje právny vzťah, ktorý je na dobu neurčitú a jeho zrušenie je možné len v taxatívne vymedzených prípadoch. Ide o jasné právne situá...

Prevod vozidla na iného majiteľa

Prevod vozidla predstavuje rutinnú záležitosť, kedy prechádza predmet vlastníctva (automobil, motocykel) do práv inej osoby ...

Povinné ručenie výpoveď zmluvy

Povinné ručenie funguje na princípe neustáleho obnovovania. Ide o dohodnutej poistnej na dobu neurčitú a každý rok je vo výročný deň obno...

 

Novinky